pl
plen

czytaj więcej

Regulamin

Serdecznie witamy! Prosimy o zapoznanie się z niżej wymienionymi informacjami. Będziemy wysoko cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

1. Przy rezerwacji prosimy o uzgodnienie przyjazdu z dziećmi.

2. Przy rezerwacji wymagany jest zadatek w wysokości min. 30 % ogólnej kwoty za pobyt.

3. W przypadku rezygnacji z pobytu w zarezerwowanym przez Państwa terminie z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku nie wpłacenia zadatku w ustalonym terminie rezerwacja zostaje anulowana.

4. W przypadku rezerwacje grupowe powyżej 6 osób (liczone z dziećmi) prosimy o kontakt telefoniczny.

5. Formalności związane z wynajęciem kwatery ( zameldowanie oraz wniesienie stosownych opłat za pobyt) należy załatwić w dniu przyjazdu.

6. Pokoje gościnne wynajmowane są na doby. Doba ,,hotelowa" rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Życzenie przedłużenia pobytu Gości jest możliwe jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc oraz wcześniejszego zgłoszenia.

7. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. W przypadku, kiedy Gość opuści pokój do godz. 16:00, naliczona zostaje opłata za pół doby.

8. Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.

9. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę oraz obowiązuje zakaz przebywania w pokoju i obiekcie osób nie zameldowanych, które nie są naszymi Gośćmi .

10. Prosimy o zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz.7:00. Zachowanie osób przebywających w obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Gospodarz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

11. Na terenie objektu, w tym - w pokojach i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych

12. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1100 złotych.

13. Prosimy o zamykanie drzwi na klucz przy każdorazowym opuszczeniu pokoju. W przypadku kradzieży nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy cenne pozostawione w pokoju.

14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia oddanego w użytkowanie na czas pobytu a powstałych z jego winy. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów.

15. Do dyspozycji wczasowiczów oddana jest kuchnia wraz z wyposażeniem w której można przygotować prosty posiłek. Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz używania grzałek i przygotowywania w pokojach posiłków na gorąco. Prosimy o utrzymanie pomieszczenia kuchennego w bieżącej i należytej czystości, zwłaszcza niezwłocznego mycia po sobie używanych naczyń.

16. Z uwagi na to, że nie wchodzimy do pokoi w trakcie ich wynajmowania, prosimy o segregowanie i wyrzucanie śmieci w miejscu do tego wyznaczonym na zewnątrz obiektu. Na życzenie Gości pokój może być sprzątany. Czas sprzątania prosimy uzgodnić z gospodarzem obiektu.

17. Nie przyjmujemy Gości ze zwierzętami.

18. Osoby odwiedzające Gościa powinny opuścić objekt przed godziną 22:00.

19. Dzieci na terenie Obiektu nie mogą pozostawać bez opieki dorosłych.

20. Po zakończeniu pobytu pokój odbiera upoważniony pracownik gospodarza.

21. Jeżeli Gość podczas swojego pobytu nie zgłosi braków lub uszkodzeń w pokoju lub domku to po wyjeździe Gościa z objektu, w przypadku komisyjnego stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu wyposażenia pokoju/domku Objekt ma prawo obciążyć Gościa kosztami naprawy lub doposażenia.

22. Dbając o bezpieczeństwo gości Otulina Park prowadzimy monitoring zewnetrzny i wewnetznej czesci wspolnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Otulina Park. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 696073064, lub kierując pytanie na adres mailowy otulinapark@gmail.com. Demontowanie i wyłączanie kamer i urządzeń rejestrujących jest zabronione. Za niestosowanie powyższego zapisu wynajmujący zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 1000 zł.

23. Niniejszy regulamin jest umową zawartą miedzy stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.

24. Przy rezerwacji calego domu lub grupy powyżej 10 osób pobieramy kaucję w wysokości do 2500zł, która jest zwracana w przypadku braku zniszczeń.

25. Osoby niebędące klientami Ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin gości Ośrodka tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu personelowi Ośrodka i otrzymaniu od niego zgody. Jednakże w takim przypadku klient Ośrodka całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości bądź sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin.